Privacy verklaring

Privacy verklaring

 Music Fund hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacy verklaring legt uit hoe wij informatie over u gebruiken en hoe wij uw privacy beschermen. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact op met Music Fund via info@musicfund.eu of door te schrijven naar Music Fund, Koninginnegalerij 28, 1000 Brussel, België.

1. Uw persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we a lle informatie die u direct of indirect identificeert en betrekking heeft op een levende persoon, zoals een naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, foto’s, video-opnamen (inclusief CCTV) enz.

2. Welke informatie verzamelt Music Fund?

Music Fund verzamelt en bewaart alleen persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten (mede) georganiseerd door Music Fund (zoals inzamelingen van muziekinstrumenten, concerten ter ondersteuning van Music Fund, …). We verzamelen en gebruiken alleen gegevens die door de deelnemers zelf zijnben verstrekt. We verzamelen en gebruiken alleen de informatie die nodig is om het specifieke doel waarvoor de informatie is verkregen te vervullen en, indien nodig, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om:

* u op de hoogte houden van activiteiten en nieuws van Music Fund (nieuwsbrief)
* uw registratie en deelname aan activiteiten van Music Fund (zoals inzamelingen van muziekinstrumenten, concerten ter ondersteuning van Music Fund, …) te verwerken,
* om schenkingen van instrumenten aan onze partners te registreren en op te volgen,
* te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen die Music Fund jegens u of een derde partij kan hebben.

4. Hoe mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?

Er zijn een aantal juridische redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Over het algemeen verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens wanneer:

* u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven,
* u een contract met ons bent aangegaan,
* we er door de wet toe verplicht zijn,
* het nodig is voor tewerkstellingsdoeleinden
* het nodig is voor archiverings-, onderzoeks- of statistische doeleinden

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De wet geeft u een aantal rechten met betrekking tot welke informatie door Music Fund wordt gebruikt en hoe deze wordt gebruikt. Deze rechten staan hieronder:

U kunt ons vragen om:

* u een kopie te bezorgen van de informatie die wij over u bewaren,
* informatie te verbeteren die we over u bezitten en die volgens niet correct is,
* informatie over u te verwijderen als u denkt dat we deze niet langer zouden moeten gebruiken,
* te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens totdat deze is gecorrigeerd, als u denkt dat die incorrect is,

Als we uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens voor een bepaalde reden te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment te in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met info@musicfund.eu.

6. Klachten

Als u bezwaar maakt tegen onbze verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ten allen tijde een klacht indienen. Die kan via:

MUSIC FUND
Koninginnegalerij 28
1000 Brussel
België
info@musicfund.eu

We verbinden ons u binnen 30 dagen te antwoorden.

U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

BELGISCHE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35
1000 Brussels
België
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.dataprotectionauthority.be

7. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In sommige omstandigheden maken we gebruik van derde organisaties om uw persoonlijke informatie op te slaan of te gebruiken om onze services aan u te leveren. Als we een dergelijke regeling hebben, is er altijd een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze organisaties zijn:

* cloudservices voor het opslaan van informatie (dropbox, onedrive)
* mail- en websiteserver (OVH)
* onze bank (VDK bank)

In sommige gevallen, wanneer Music Fund samenwerkt met een derde partij bij het organiseren van een activiteit, deelt Music Fund uw persoonsgegevens met deze partner. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd bij het indienen van uw persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die Music Fund deelt, zijn steeds beperkt tot de informatie die deze externe partij nodig heeft om de activiteit en uw deelname eraan te organiseren.

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens (op papier en elektronisch) op een veilige manier bewaard worden en dat deze alleen beschikbaar gesteld worden aan hen die het recht hebben ze te zien. Voorbeelden van onze beveiliging zijn onder meer:

* versleuteling, wat betekent dat informatie verborgen is zodat het niet kan worden gelezen zonder speciale kennis (zoals een wachtwoord)
* beheer van toegang tot systemen en netwerken stelt ons in staat om mensen te stoppen die niet zijn toegestaan om uw persoonlijke informatie te bekijken om er toegang toe te krijgen
* training voor onze medewerkers stelt ons in staat hen bewust te maken van hoe met persoonlijke informatie om te gaan en hoe en wanneer te rapporteren wanneer er iets mis gaat.

9. Informatie delen met derden buiten de Europese Unie

De meeste persoonlijke informatie die Music Fund verzamelt, wordt opgeslagen op systemen in de EU. Er zijn echter enkele gelegenheden waarbij uw informatie de EU kan verlaten om naar een derde organisatie te gaan of waar deze wordt opgeslagen in een systeem buiten de EU.

10. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts voor zolang het nodig is om onze wettelijke plichten te vervullen of totdat u uw toestemming intrekt om uw informatie op te slaan. Als we een wettelijk contract met u aangaan, bewaren we uw persoonlijke gegevens tot het einde van het contract.